Общи условия

Общи условия за ползване на сайта- www.petyafachikova.com

 

 1. 1. Сайт е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес petyafachikova.com, както и на поддомейн на същия адрес.

2.„Посетител“ е всяко лице, което използва сайта petyafachikova.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

 1. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Лекота“ЕООД, ЕИК 206190786, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Редута, ул. Кадин връх 11, ет. 2, ап. 1, електронна поща: hello@petyafachikova и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва Интернет сайта www.petyafachikova.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.
 2. Уебсайтът www.petyafachikova.com е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.
 3. Всички елементи на съдържанието на Сайта, включително и не само: текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на “Лекота” ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на “Лекота” EООД.
 4. Никаква част от обектите на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права не може да се възпроизвежда, превежда, променя, цитирана или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на “Лекота” EООД.
 5. Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на “Лекота” EООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.
 6. Посетителят,използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
  6.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта,
  6.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.
 7. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителятдекларира, че се е запознал и се е съгласил:
  7.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
  7.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.
  7.3. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.
 8. 8. Посетителят декларира и се съгласява, че:
  1 Преди използването на предоствената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.
  8.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.
  8.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

5 Авеню предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) 5 Авеню не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) 5 Авеню не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 1. Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани от “Лекота” ЕООД се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на контактните форми в сайта, Вие се съгласавяте “Лекота” ЕООД да използва и обработва, както намери за добре, предоставените лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.
 2. Посетителятприема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на Интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на Интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.
 3. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Лекота ЕООД не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.
 4. Лекота ЕООД си запазва правото по всяко време едностранно да прекратява, изменя и допълва предоставянето на услугите и ресурсите в сайта, както и Общите условия за тяхното използване.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на Лекота ЕООД и влизат в сила считано от 01.11.2020 г.